CORONA
SWIM
17.7.20

תחרות ימי קורונה 17.07.2020
שלום לכולם! לאחר זמן רב בו לא התחרנו, אגודות מכבי קרית אונו צעירים א' וצעירים ב' החליטו לקיים תחרות ראשונה בעידן הקורונה! התחרות תתקיים בהתאם למגבלות הנתונות ולכן תהיה מורכבת לביצוע. אנא קיראו היטב את התקנון כדי להימנע מתקלות.

לוח זמנים
חימום 08:45 - 08:00  
תחרות 11:30 - 09:00 
טקס סיום וכיבוד 11:45


תוכנית משחים
 

הוראות ונהלים
1 .התחרות תתנהל בהתאם לחוקת פינ"א ובכפוף לתקנון איגוד השחייה.
2 .הנהלת התחרות רשאית לשנות את סדרי התחרות ככל שהדבר יראה לה מועיל לטובת קיום תחרות מסודרת ומוצלחת בכפוף לתקנון איגוד השחייה.
3 .הגבלת משחים אישיים לשחיין: סה"כ 4 משחים בתחרות. יש להקפיד על מגבלה זו! שחיין שירשם אחרת ימחק ממשחים עודפים לפי החלטת הנהלת התחרות.
4 .ההרשמה תתבצע דרך דף ההרשמות המצורף האגודות האינטרנטי ותיסגר בתאריך 17.7.14 יום ג' בשעה 23:00.

הנחיות לעמידה בתו הסגול:
 .הנחיות אלה תקפות לכל ימי התחרות ולכל חלקיה!

2 .הכניסה לשטח הבריכה מותרת אך ורק בזמני התחרות אליהם הוזמנתם!

3 .אין כניסה להורים או כל אדם אחר פרט לשחיינים, מאמנים וצוות התחרות לשטח הבריכה.

4 .הגבלת מאמן אחד על כל 10 שחיינים.

5 .הישיבה תהיה במקומות המותרים בלבד. היציע יהיה מסומן בהתאם. אין לשנות את סדרי הישיבה.

6 .בזמן החימום מותרת שחייה של עד 10 שחיינים במסלול.

7 .השהייה בשטח הבריכה בכל זמן החימום והתחרות )פרט לזמן השחייה כמובן( מותנית בחבישת מסיכה!

8 .באחריות האגודות לוודא שכל שחיין ואיש צוות הנכנס לבריכה ביצע מדידת חום והצהיר הצהרת בריאות כנדרש לפני הגעתו לבריכה. אחראי מטעם האגודה יחתום בפני הנהלת התחרות על התחייבות מתאימה כולל רשימת הנוכחים לפני הכניסה לבריכה!

9 .לא תהיה אפשרות שימוש במלתחות!

 

 


למידע נוסף אפשר לפנות אל:
אייל 052-5580260
אבנר 054-2285430

%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%
הרשמה